email:
wikom@korsze.pl
wikom@mailbox.olsztyn.pl

odczyt wodomierzy:
odczyt@wikom.korsze.pl

NIP 742-000-01-86
REGON 510051304

KRS 0000209019
Kapitał zakładowy 2.174.500,00 zł

Konto:
BOŚ O/Olsztyn
66154010722107500005710001


___________________________

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

Telefon 89 754-01-84

___________________________"WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 5 KWIETNIA 2018 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zgodnie z §26 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że 5 kwietnia 2018 r.
wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
 z wodociągu
Głowbity z uwagi na ponadnormatywną zwartość manganu.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym
 w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Stwierdzone przekroczenie manganu
 nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jednak pogarszać właściwości organoleptyczne wody.

Strefa zaopatrzenia wodociągu obejmuje miejscowość Głowbity.

  

KOMUNIKAT Z DNIA 8 LUTEGO 2018 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, zgodnie z §26 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje,
że 8 lutego 2018 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dzierżążnik, z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne
ogólną liczbą bakterii w 22°C.

Woda z wodociągu Dzierżążnik może być używana do celów gospodarczych
takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie, pranie, mycie naczyń w zmywarkach itp.

Woda do spożycia, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów może być
wykorzystywana po przygotowaniu.

Strefa zaopatrzenia wodociągu obejmuje miejscowość Dzierżążnik.

 


* * * * * * * * * *
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW MIASTA KORSZE 01.01.2018-30.06.2018

 • pobierz


  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW GMINY KORSZE 01.01.2018-30.06.2018

 • pobierz

  * * * * * * * * * *  OŚWIADCZENIE O STANIE WODY Z UJĘCIA MIEJSKIEGO W KORSZACH

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.I

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.II

 • pobierz


  OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 • pobierz